แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นายณัฐธนนท์ เดชกมล
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นายปวิน จิตรชญานรากุล
ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ
ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาววนัชดา ทองรักษ์
ผู้ช่วยงานทวิภาคี