ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนิด ออมสิน
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายภานุพงศ์ ใจแข็ง
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทรัพยากร