แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายปวิน จิตรชญานรากุล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ