ฝ่ายวิชาการ

นางมาลินี ษัฏเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสมปอง ใจแข็ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางสาวชญานุช ใจแข็ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ