ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปวิน จิตรชญานรากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ
ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาววนัชดา ทองรักษ์
ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ