คณะผู้บริหาร

ดร.จิตประไพ ใจแข็ง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

นายจิรายุ ใจแข็ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางมาลินี ษัฏเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายปวิน จิตรชญานรากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอำมรรัตน์ มากชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา