งานวิจัยของครู
ประจำปีการศึกษา 2562 (นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม)
ผลของการใช้แบบฝึกทักทักษะการเขียนผังงานที่มีต่อผล การเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2, 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.06 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 ( นางสาวนิด ออมสิน)
ผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 30004 โดยใช้แบบทดสอบของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.45 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นายณัฐธนนท์ เดชกมล)
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา กฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.41 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นางมาลินี ษัฏเสน)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ เรื่องการซื้อขายในระบบผ่อนชำระโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.16 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นางอำมรรัตน์ มากชิต)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะเรื่อง ระบบบัญชีต้นทุน วิชา การบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.5 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง)
การพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 เรื่อง โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.18 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นายปวิน จิตรชญานรากุล)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในรายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ (30001-1002 ) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 (จบ ปวช.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.61 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ComputerAssisted Instruction : CAI) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.98 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 (นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม)
ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเลือกพื้นที่รูปภาพโดยใช้เครื่องมือ PenTool เรื่องการปรับแต่งภาพพื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.21 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 ( นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ เรื่อง Asking and Giving Directions โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.61 KB
ประจำปีการศึกษา 2563 (นางสาวนิด ออมสิน)
การใช้สื่อการสอนเรื่องการบันทึกรายการค้าในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปวส.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.48 KB