งานวิจัยของครู
ประจำปีการศึกษา 2561 (นายณัฐธนนท์ เดชกมล)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อ
ขายผ่อนชำระ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.48 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางมาลินี ษัฏเสน)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพเรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.92 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางอำมรรัตน์ มากชิต)
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.81 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง)
การพัฒนาการจัดการนเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบผังความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.58 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นายรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.16 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.32 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเรื่อง FOOD AND DRINK ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ประเภทวิชาพาณิชยกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง โดยใช้เกม BINGO ชุด PREPARE AND COOK FOODS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.14 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม)
ผลของการใช้แบบฝึกปฏิบัติการสร้างงานกราฟิกที่มีผลต่อการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.63 KB
ประจำปีการศึกษา 2561 (นางสาวนิด ออมสิน)
ผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 3200-0001  โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.48 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 (นายณัฐธนนท์ เดชกมล)
การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิชาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.85 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 (นางมาลินี ษัฏเสน)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่ม ร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.88 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 (นางอำมรรัตน์ มากชิต)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะเรื่อง ระบบบัญชีต้นทุน วิชา การบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัต  ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.82 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 (นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง)
การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตตการณ์ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.62 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 (นายรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล)
ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีต่อผลการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.34 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 ( นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง การใช้ภาษาโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.83 KB
ประจำปีการศึกษา 2562 ( นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ)
ผลของการใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจ ค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.09 KB